Search

10 กระบวนการนำเข้าและคัดเลือกของ harry hoopis
1.ศูนย์แนะนำ

นำเข้าและติดต่อกลุ่มคนที่ได้รับการแนะนำให้เข้าสู่อาชีพจากตัวแทนเก่าในทีมหรือจากลูกค้า
2.การแนะนำอื่นๆ

นำเข้าและติดต่อกลุ่มคนที่ได้รับการแนะนำให้เข้าสู่อาชีพจากแหล่งอื่นๆ เช่น เปิดแนะนำอาชีพที่มหาลัย โฆษณาทางสื่อ/โซเชียลมีเดีย ตลาดนัดแรงงานหรือการจัดสัมมนา3.สัมภาษณ์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครกับองค์กร โดยใช้คำถามทั่วไปเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้สมัคร และให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับองค์กร
4.ทัวร์องค์กร

เพื่อให้ผู้สมัครได้เห็นภาพรวมขององค์กร อาจมีการแนะนำสั้นๆ กับคนสำคัญขององค์กร5.การทดสอบ

เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครสามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ การทดสอบจะวัดถึงลักษณะ นิสัย แรงบันดาลใจ และข้อดีในตัวผู้ส6.สัมภาษณ์เจาะลึก

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเจาะหาแรงจูงใจหลักในชีวิตและการทำงานของผู้สมัคร ใช้การถามข้อเท็จจริงที่ละเอียดและใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
7.การบ้าน

ในช่วงสัมภาษณ์เจาะลึก หากผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าผู้สมัครสามารถไปต่อได้ จะทำการให้การบ้านแบบสอบถามสำรวจตลาดและแบบฟอร์ม 100 รายชื่อเพื่อวัดประสิทธิผลของผู้สมัครและเพื่อตัดสินความเข้มแข็งของตลาดธรรมชาติของผู้สมัคร
8.สัมภาษณ์ความเป็นไปได้เรื่องการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อพูดถึงความเป็นจริงของโครงสร้างรายได้ในอาชีพ

9.สัมภาษณ์ VIP

ใช้การไปพบคนสำคัญในชีวิตของผู้สมัคร เช่นคู่สมรส พ่อแม่ และสอบถามเขาถึงความกังวลหากผู้สมัครเข้าสู่อาชีพนี้ โอกาสนี้จะส่งผลกระทบกับชีวิตส่วนตัวและงานของผู้สมัครอย่างไรบ้าง10.เสนอสัญญา

หากผู้สมัครผ่านกระบวนทั้ง 9 ข้อจึงจะมีการทำสัญญาสมัครตัวแทนเกิดขึ้น

186 views0 comments