Search

การสร้างคุณค่า 4 ประการที่ผู้นำต้องมี

คนเป็นผู้นําต้องสร้างคุณค่าให้คนเห็น คนเชื่อถือ เคารพรัก และศรัทธา การคิด การพูด การตัดสินใจ ตลอดจนการกระทํา จึงต้องผ่านการกลั่นกรองมาก่อนเสมอ1.การสร้างคุณค่าด้วยการคิด คือต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ไม่หยุดนิ่ง คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและอยู่ในกรอบของคุณธรรม
2.การสร้างคุณค่าด้วยการพูด คือรู้จักพูด เพื่อถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นได้รับทราบและปฏิบัติตามได้

ถูกต้อง พูดเพื่อให้เกิดผลในทางบวก เกิดความศรัทธาในองค์กร เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีตําแหน่งด้อยกว่า และเกิดแรงจูงใจที่จะทํางานให้สําเร็จ


3.การสร้างคุณค่าด้วยการตัดสินใจ การตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคง โดยผ่านการไตร่ตรองด้วยเหตุผลมาอย่างดีแล้ว ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของผู้นํา และเมื่อตัดสินใจแล้ว ผลจะออกมาถูกหรือผิด ผู้นําจะต้อง

รับผิดชอบแต่โดยดี ไม่ปัดความผิดไปให้ผู้อื่น


4.การสร้างคุณค่าด้วยการกระทํา เมื่อมีความคิด มีการถ่ายทอดให้เข้าใจด้วยการพูด มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคงแล้ว ก็ถึงขั้นของการกระทํา ผู้นําต้องกระทําการใดๆ อย่างห้าวหาญ เป็นตัวอย่าง มีความขยันหมั่นเพียรมากกว่าผู้อื่น มีความอดทนมากกว่าผู้อื่น ตลอดจนยึดหลักความถูกต้องและคุณธรรมมากกว่าผู้อื่น เหล่านี้จึงจะเรียกได้ว่ามี ภาวะผู้นำ#GamaThailand #LeaderOfTodayAndTomrrow #ผู้สร้างและพัฒนาตัวแทนMDRT

#ผู้นำอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

13 views0 comments